جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
اطلاعات فنی
paranddigital

اطلاعات فنی نوار نقاله پیچ

جدول SCTI جدول اطلاعات فنی نوار نقاله پیچ سازگاری های مناسب برای رسیدگی به مواد درشت دانه، دمای بالاتر، ساینده یا جریان ضعیف ساخته شده

Read More »