دسته بندی: Mineral Powders

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دسته بندی: Mineral Powders

دسته بندی: Mineral Powders

فلدسپار

فلدسپات یک ماده معدنی از خانواده سیلیکات های تکتو نخاعی است که ترکیب آن از آلومینوسیلیکات سدیم، پتاسیم یا کلسیم است. فلدسپات های زیادی وجود

Read More »

بنتونیت

خاک رس است که با ظرفیت نگهداری آب مشخص می شود زیرا مونتموریلونیت (نوع بنتونیت) یک نوع اسمکتیت متورم کننده خاص است.خواص مختلفی دارد. به

Read More »